SPIRIT ТРАНСФОРМАЦИИ 2019 е тук!

3 SPIRIT Трансформации - 3 sChOOL библиотеки

Виж трансформациите

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

„SPIRIT ТРАНСФОРМАЦИИ 2019. ТЪРГОВСКА ПРОМОЦИЯ“

Настоящите Общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на кампанията „Spirit Трансформации 2019. Търговска промоция“ (“Кампанията“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „SPIRIT ТРАНСФОРМАЦИИ 2019. Търговска промоция“

Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ 21 (по-долу за краткост Организатор). Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за печелившите участници в Кампанията.

С участието си в Кампанията участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия.

Общите условия са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на интернет адрес:  https://transformacii.spiritpaints.bg/

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда във фирмените магазини на Организатора и в търговски обекти на територията на Република България, които предлагат продукти с марката Spirit.

Кампанията се провежда в периода от 16 септември 2019 г. до 31 октомври 2019 г. включително. Всички опити за участие преди или след крайния срок се считат за невалидни.

Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страницата  https://transformacii.spiritpaints.bg/

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служителите на Организатора и „Хъб Ахед“ ООД, както и членове на семействата на всички, посочени по-горе лица (родители, съпрузи, деца).

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:

Закупили един или повече от промоциoналните продукти на „Оргахим“ АД, участващи в кампанията (Раздел 5), и са регистрирали кода от фискалния бон на покупката в регистрационната форма на уеб страницата https://transformacii.spiritpaints.bg/, както и трите си имена по лична карта, телефон и имейл за обратна връзка. Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове, които не е регистрирал преди това. Участникът трябва да запази фискалния бон, с който е участвал до приключване на тегленията на печеливши участници.

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай че бъде изтеглен, да получи наградата съгласно условията на настоящите Общи условия.

С регистрирането на код от фискалния бон в уеб страницата https://transformacii.spiritpaints.bg/ всеки участник декларира, че е запознат с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, а именно от публикуването им в уеб страницата https://transformacii.spiritpaints.bg/.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните си при регистрация. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на поне един от следните продукти Spirit:

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Кампанията са общо 20 ваучера за едногодишен абонамент за онлайн платформата за видео уроци УЧА.СЕ, съответно предназначени за двадесет печеливши.

В томболата участват всички регистрирали фискални бонове от 16.09.2019 до 31.10.2019г. включително. Печелившите ще бъдат изтеглени на 01.11.2019 след приключване на промоционалния период, а имената им ще бъдат публикувани на уеб страницата https://transformacii.spiritpaints.bg/. Тегленето се случва на случаен принцип чрез онлайн софтуер измежду всички участници, регистрирали кода от фискалния бон за покупката си и спазили условията за участие.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой фискални бонове, но може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

До 5 работни дни от датата на всяко теглене представител на Организатора ще уведоми писмено (с имейл), както и с телефонно обаждане всеки участник спечелил награда чрез посочените от тях контакти в регистрационната форма. До 5 работни дни след уведомяването на печелившия участник, че е спечелил, той трябва да предостави по имейл на Организатора сканиран или сниман фискален бон за проверка на неговата достоверност. В случай че със спечелилият награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 5 работни дни от датата на изтеглянето, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на следващ печеливш.

Датата на фискалния бон/ове, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания. В случай че на фискалния бон не е изписан бранда Spirit, участникът трябва да запази заедно с фискалния бон и опаковката/те на закупения продукт. В този случай освен сканиран или сниман фискален бон, спечелилият участник трябва да изпрати по имейл и снимка на закупения продукт. В случай че някое от условията за получаване на съответните награди не е изпълнено, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия и да го замени с друг, избран на случаен принцип участник.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ КАМПАНИЯТА

Организаторът уведомява участниците в играта, че трябва да пазят старателно фискалния бон и да съхранят нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу нечетливи, скъсани или с увредена цялост фискални бонове, както и такива, на които не се разчита задължителния за регистриране код!

След като се установи, че предоставения фискален бон от печелившия участник е валиден и отговаря на всички изисквания, наградата ще бъде предоставяна под формата на код по електронен път чрез имейл от Организатора. Организатора се ангажира да предостави и подробни инструкции как спечелилия участник да активира печелившия код и да получи наградата от съответния доставчик.

Съгласно чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължимият окончателен данък в размер на 10 % (десет процента) върху стойността на Наградата се удържа и внася от Организатора на Кампанията предоставящ наградата. За целта всеки спечелил трябва да предостави лични данни: трите имена по лична карта и ЕГН, които ще се обработват след писмено съгласие от страна на спечелилия.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни, непредоставил фискалния бон или неизпълнил някое от другите условия на Кампанията.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за претенции на непечеливши участници за получаване на награда, за претенции, предявени след изтичане на срока на Кампанията или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Кампанията, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Кампанията.

Без да се ограничава от горното, Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Общи условия на Кампанията или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

РАЗДЕЛ 9. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

Не се допуска замяна на награди за паричната им равностойност или други изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Кампанията, в това число срокове за участие, награди, съдържание, както и да прекратява Кампанията по всяко време, по негова еднолична преценка. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти на това основание.

Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в Кампанията.

В случай на прекратяване на Кампанията преди изтичане на срока по раздел 2, Организаторите следва да публикуват съобщение за горното на https://transformacii.spiritpaints.bg/ или на Facebook официалната страница: https://www.facebook.com/SpiritFinePaints/

В случай на предсрочно прекратяване на Кампанията, Организаторът се задължава единствено да положи разумни усилия за предаване на съответните награди на участниците, които вече са спечелили същите и не дължи каквито и да е други компенсации или обезщетения на участниците или на трети лица, на основание или във връзка с прекратяване на Кампанията.

РАЗДЕЛ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

С регистрирането на код от фискалния бон в уеб страницата https://transformacii.spiritpaints.bg/ всеки Участник доброволно дава съгласието си и упълномощава Оргахим и/или трето лице, на което Оргахим е възложило организацията на Кампанията да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на Кампанията. При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има право да участва в Кампанията и/или губи правото си да получи награда. При предоставено изрично съгласие на Участника и при спазване на приложимите нормативни разпоредби, Организаторът може да използва предоставените лични данни и за други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Оргахим услуги.

Личните данни, предоставени по силата на настоящите Общи условия се събират и обработват с цел: Установяване на обстоятелството дали даден участник отговаря на изискванията в Общите условия на Организатора; Надлежно изпълнение на всички правила и условия на кампанията; Поддържане на връзка и предоставяне на награда на участник, в случай че същият е спечелил такава; Реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора, както и на участниците в кампанията.

Организаторът съхранява личните данни на участниците в електронна форма с цел управление на процесите на изпълнение на Кампанията.

В случаите, в които Организаторът е предоставил организацията и управлението на Кампанията и съответно обработката на лични данни на участниците на трето лице, той се задължава да осигури спазването на законовите изисквания по отношение обработката на лични данни от страна на това трето лице и неговите служители.

Предоставените във връзка с кампанията лични данни се съхраняват при спазване на изискуемото ниво на сигурност за срок до изтичане на срока на кампанията и предоставяне на предвидените награди на печелившите участници.

С получаването на награда Участниците предоставят своето съгласие имената и образа им, без допълнително заплащане, да бъдат използвани от Оргахим за маркетингови цели във връзка с Кампанията, като бъдат публикувани на уеб страницата на Spirit или включени в други аудио, печатни или видео материали, за срок до 1 година от получаване на наградата.

Оргахим гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Оргахим, като изпрати писмено искане до страницата: https://www.facebook.com/SpiritFinePaints/

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Всеки потенциален правен спор между Организаторите на Кампанията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд.

Настоящите Правила влизат в сила на 16.09.2019 г. и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата. Политика за бисквитките

Съгласен съм