SPIRIT ТРАНСФОРМАЦИИ 2019 е тук!

3 SPIRIT Трансформации - 3 sChOOL библиотеки

Виж трансформациите

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „SPIRIT GIVEAWAY”

Настоящите правила определят начина на провеждане на активацията „Spirit Giveaway”.

 

ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛАТА НА АКТИВАЦИЯТА „SPIRIT GIVEAWAY“

Организатор на активацията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ 21 (по-долу за краткост Организатор). Активацията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Активацията и осигурява предметните награди за печелившите участници в нея. С участието си в активацията участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила. Организаторът на активацията си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на интернет адрес:  https://transformacii.spiritpaints.bg/

ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА АКТИВАЦИЯТА

Активацията се организира и провежда в дигиталните канали на Spirit Fine Paints във Facebook и Instagram. Активацията се провежда в периода от 17 октомври 2019 г. до 24 октомври 2019 г. включително. Всички опити за участие преди или след крайния срок се считат за невалидни.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА

Участник в активацията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Активацията нямат право да участват служителите на Организатора и „Хъб Ахед“ ООД, както и членове на семействата на всички, посочени по-горе лица (родители, съпрузи, деца).

НАЧИН НА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА ВЪВ FACEBOOK

В периода на активацията, всеки посетил Facebook страницата SPIRIT FINE PAINTS може да участва за награди, като:

  • Напише вдъхновяващ цитат под публикуван пост от профила на бранда
  • Отбележи /тагне/ приятел, до когото е адресиран цитатът

НАЧИН НА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА ВЪВ INSTAGRAM

В периода на активацията, всеки посетил Instagram страницата на SPIRIT FINE PAINTS може да участва за награди, като:

  • Напише вдъхновяващ цитат под публикуван от профила на бранда пост
  • Отбележи /тагне/ приятел, до когото е адресиран цитатът
  • Последва профила на SPIRIT FINE PAINTS в Instagram*

*Условието за последване на страница важи само и единствено за участие в Instagram Giveaway

 

Участието в активацията за награди не е обвързано с покупка.

ИЗБОР НА ПЕЧЕЛИВШИ

Организаторът на активацията ще избере 5-ма печеливши на награди от Facebook и 6-ма печеливши от Instagram играта /общо 11/ на случаен принцип.

НАГРАДИ

За целия период на активацията са подготвени общо 11 награди:

  • 5 броя пижами за книги, предназначени за печеливши във Facebook
  • 6 броя пижами за книги, предназначени за печеливши в Instagram.

Не е възможна замяна за паричната равностойност на наградите.

В томболата участват всички, изпълнили условията по механизма, описани в НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ. Печелившите ще бъдат изтеглени на 25.10.2019 г., а имената им ще бъдат публикувани на всяка от двете платформи:

  • Печеливши от giveaway във Facebook се обявяват в съответната платформа
  • Печеливши от giveaway в Instagram се обявяват в съответната платформа

Всеки спечелил ще бъде обявен публично в съответната страница, на която е участвал, като ще трябва да се свърже с организатора в лично съобщение, за да се уточни получаването на наградата. Ако със спечелилия награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 5 работни дни от датата на изтеглянето и обявяването му, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на следващ печеливш.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ АКТИВАЦИЯТА

За целта всеки спечелил трябва да предостави лични данни: трите имена, адрес и телефон за връзка за изпращане на наградата. Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите. Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни, или неизпълнил някое от другите условия на активацията.

ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за претенции на непечеливши участници за получаване на награда, за претенции, предявени след изтичане на срока на активацията или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на активацията, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с активацията.

Без да се ограничава от горното, Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Правила на Активацията или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

Не се допуска замяна на награди за паричната им равностойност или други изгоди.

ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в SPIRIT Giveaway всеки Участник доброволно дава съгласието си и упълномощава Оргахим и/или трето лице, на което Оргахим е възложило организацията на активацията да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на Активацията. При отказ да се предоставят лични данни лицето губи правото си да получи награда. Личните данни, предоставени по силата на настоящите Правилата се събират и обработват с цел: Установяване на обстоятелството дали даден участник отговаря на изискванията в Правилата на Организатора; Надлежно изпълнение на всички правила и условия на активацията; Поддържане на връзка и предоставяне на награда на участник, в случай че същият е спечелил такава; Реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора, както и на участниците в активацията.

Организаторът съхранява личните данни на участниците в електронна форма с цел управление на процесите на изпълнение на активацията.

В случаите, в които Организаторът е предоставил организацията и управлението на активацията и съответно обработката на лични данни на участниците на трето лице, той се задължава да осигури спазването на законовите изисквания по отношение обработката на лични данни от страна на това трето лице и неговите служители.

С участието си в Активацията Участниците предоставят своето съгласие цитатите, споделени под публикацията за участие заедно с имената на участниците да бъдат използвани от Оргахим за маркетингови цели във връзка с активацията, без допълнително заплащане, като бъдат публикувани на Facebook и Instagram страниците на Spirit Fine Paints.  

Оргахим гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Оргахим, като изпрати писмено искане до страницата: https://www.facebook.com/SpiritFinePaints/ или https://www.instagram.com/spirit_paints/?hl=en

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Всеки потенциален правен спор между Организаторите на активацията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд.

Настоящите Правила влизат в сила на 17.10.2019 г. и важат за целия период на провеждане на активацията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата. Политика за бисквитките

Съгласен съм